அடுத்த தலைமுறையின் தமிழ்!

Taking Tamil to the Next Generation!

Interrogative nouns


Interrogative nouns are used to ask questions in English. In Tamil the questioning lettters ஆ யா ஓ எ ஏ. They help change a word in to questioning words.எ, ஏ யா will come in the begining of the word. If the letters are removed there will be no meaning.ஆ ஓ letters come at the endof the word. If you remove the letters the words wills till have meaning.


Interrogative nouns

English Tamil
which எது
what என்ன
who யார்
whom யாருக்கு
where எங்கே
when எப்போது
how எப்படி
why ஏன்
why எதற்காக

வினாப்பெயர்


வினா எழுப்பப் பயன் படுத்தப்படும் பெயர்கள் வினாப் பெயர்கள் ஆகும். ஆ யா ஓ எ ஏ என்ற எழுத்துக்கள் வினாப் பெயர்கள் உருவாக உதவுகின்றன.எ, ஏ யா சொற்களின் முதலில் வன்து வினா எழுப்ப உதவும். இந்த எழுத்துக்களை எடுத்து விட்டால் வார்த்தைகள் பொருள் தராது. ஆ ஓ எழுத்துக்கள் சொற்களின் இறுதியில் நின்று வினா எழுப்பும். இவ்வெழுத்துக்களை எடுத்து விட்டாலும் அந்த சொற்கள் பொருள் தாங்கி நிற்கும்.